Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

  1. Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt steeds in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en alle overige relevante en van kracht zijnde privacywet- of regelgeving. ZWEMFED is zowel gegevenseigenaar als gegevensverwerker en zal integer omgaan met de bekomen persoonsgegevens van geregistreerde deelnemers en medewerkers.
  2. ZWEMFED heeft hierbij bijzondere aandacht aan de privacy regelgeving, zoals opgenomen in de GDPR.
  3. ZWEMFED is gehouden om ervoor zorg te dragen dat de exploitatie van de BEACHWATERPOLO.VLAANDEREN voldoet aan de eisen zoals gesteld bij alle relevante vormen van wet- en regelgeving en uitgevoerd wordt volgens de regels van goed vakmanschap.